Xương gà ta 35k/500gr

35.000  500 gram

hầm ngọt nước va nhanh hơn các xương khác