Nước tương tamari hữu cơ

96.000  200 ml

SKU: 138 Category: