Chuối lapa Đà Lạt

44.000  kg

SKU: 11 Category: Tag: