Nấm bào ngư xám

90,000 Kg

This field can't be Empty

Mô tả

Hàng về ngày 14, 15, 30, 01 Âm lịch hàng tháng