Lá xông tươi NC

30,000

This field can't be Empty

Mô tả

Lá xông tươi ( sả, hương nhu, khuynh diệp, lá lốt, tre, mần trầu. ..)